Thursday, May 17, 2012

ޢަދާލާތްތެރި ޤާނޫނަށްވުރެ ޢަދާލާތްތެރި ޤާޒީން މާމުހިންމެވެ.
އަޙްމަދް ސަމީރު ޢަލީ
މި ލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު ހިމަނާލަން ގަސްތު ކުރަނީ މީގެ 25 އަށް އަހަރު ކުރިން އަޅުގަނޑު ކިޔަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރު ކީިމަޒްމޫނެއްގައި ހިމެނުނު ވަރަށް އިބްރަތްތެރި ވާހަކައެވެ. އެ މަޒްމޫނު ލިޔުއްވި މުޅި އަރަބި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ އަނީސް މަންސޫރު މިހާރު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެ މަރުޙޫމްގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު     ކުރެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.
މިސްރަކީ ނީލް ކޯރުގެ ސަބަބުން ބިންމޮޅު ރަށެކެވެ.  މާސިންގާ ސަހަރާއެއްގެ މެދުން ފެހި ރިބަންފަށެން ހެން ދެކުނުން އުތުރަށް ދެމިފަައި އެވާ ނީލްކޯރުގެ ދެފަރާތުގެ އައްސޭރި އާއި ކޯރު ދެކަފިވުމުން އުފެދޭ ޑެލްޓާ އަކީ މިސްރުގެ މަޝްހޫރު ދަނޑުބިންތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދެވެ. މިއީ އެރަށުގެ  5% ހާ ކުޑަ ބިންކޮޅެކެވެ. ނަމަވެސް އެއްޒަމާނެއްގައި ރޯމަން އެމްޕަޔަރގެ ކާނާގެ ޓުކުރި ކިޔުނީވެސް ހަމަ މި ބިންކޮޅުގެ ތިޔާގި ކަމުންނެވެ.
މިސްރުގައި ކޮންމެ މޫސުމެއްގައިވެސް  އެމޫސުމެއްގައި ހެދޭ މޭވާތައް ދޮންވެ ފައްކާވެ ވިއްކަން ބާޒާރަށް ނެރެވޭވަރު ވުމުން ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މޭވާއެއްވެސް ވިއްކަން ޖެހެނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ' ކޮންޓްރޯލް' އަގުގައެވެ. ފިނި މޫސުން އައުމުން އޮރެންޖުގެ ބާވަތްތައް ފަދަ މޭވާ ވިއްކަންވާނީ މިދެންނެވި ' އެކަށައެޅިފައިވާ' އަގުގައެވެ. ހޫނު މޫސުމުގައި ކަރާ، މޭބިސްކަދުރު ފަދަ މޭވާއެވެ.
ޓޮމާޓޯއަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި މުޅި އަހަރުތެރޭގައިހެން ލިބޭ މޭވާއެކެވެ. ތަރުކާރީއެކޭތޯއެވެ؟ އެންމެ ރަނގަޅެވެ. މި މަޒުމޫނުގައި ވަކިގޮތެއް ނުނިންމާނަމެވެ! ކޮންމެއަކަސް ޓޮމާޓޯ ކިލޯއެއް 9 ލާރިއަށް ހުރި ދުވަސްވަރެއްގައި، މާނައަކީ އެންމެންވެސް ކިލޯއެއް 9 ލާރިއަށް ( 9 ޤިރްޝް ) ހުރި ދުވަސްވަރެއްގައި ސަރުކާރުގެ ( ވުޒާރަތުއްތިޖާރާގެ) އިންސްޕެކްޓަރަކު އައިސް އަންހެނެއްގެ އަތުން ޓޮމާޓޯ ކިލޯއެއް ގަނެފިއެވެ. 10 ލާރި ދީފައި މަޑުކޮށްލުމުން ބާކީ 1 ލާރި ނުދިނުމުން، އޭނާ ޓޮމާޓޯ އެވިއްކީ 10 ލާރިއަށް ކަމަށް ބަލައި މިމައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.
އަނީސް މަންސޫރު، މި މަޒްމޫނު ލިޔުއްވީ އެ ދުވަހު މި އަންހެންމީހާގެ ޝަރީއަތް ހިންގެވި ގާޒީ އަށް މިސްރުގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރުކަން ލިބިލެއްވި ދުވަހެވެ. އެ ވަޒިރަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމުން (ދަށުކޯޓެއްގެ ގާޒީއަކަށް ހުންނަވައިގެން ) އެ އަންހެންމީހާއާމެދު ކަންތައް ކުރެއްވިލެއް އިންސާފުވެރި ކަމުން އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައެވެ. މި ދަންނަވާލަނީ އެދުވަހުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކަން ހިނގި ގޮތެވެ.
ޝަރީއަތް އޮތް ދުވަހު އަންހެންމީހާ ކޯޓަށް ދިޔައީ 12 އަހަރު ނުފުރޭ އޭނާގެ ތިން ދަރިން ގޮވައިގެންނެވެ! އެއްކަލަ އިންސްޕެކްޓަރާއި 'އަގުބޮޑުކޮށް' ޓޮމާޓޯ ވިއްކި އަންހެންމީހާގެ ޝަރީއަތް ފެށުމުން، އެކަންވީގޮތް ކިޔައިދިނުމަށް އިންސްޕެކްޓަރުގާތުން ގާޒީ އެދިލެއްވިއެވެ. މީނާ ދެންނެވީ ޓޮމާޓޯ ކިލޯއެއް 9 ލާރިއަށް ވިއްކަންޖެހޭ ދުވަހެއްގައި އެއަންހެން މީހާ ޓޮމާޓޯ ކިލޯއެއް ވިއްކީ 10 ލާރިއަށް ކަމަށެވެ. އެއީ 10 ލާރި ދިނުމުން ބާކީ އެއްލާރި ނުދޭތީއެވެ!
ގާޒީ ބައްލަވާލެއްވީ އޭނާގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އިން ނިކަމެތި އަންހެންމީހާ އަށެވެ. އެއީ  ތުއްތު 3 ދަރިން ބަލަމުން އަންނަ އަންހެނެކެވެ. ގާނޫނު ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ލާރިޔެއްގެ މައްސަލައެއްގައި މި އަންހެންމީހާ ބަންދުކުރުމުން އޭނާގެ 3 ކުދިން ބިކަހާލުގައި ޖެހޭނެއެވެ. ކުއްވެރި ނުވާކަމަށް ނިންމެންއޮތީ އިންސްޕެކްޓަރުގެ އެއްބާރުލުންވެސް ލިބިގެންނެވެ! ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީގެ އިންސްޕެކްޓަރަށް ގާޒީވިދާޅުވިއެވެ. " މި އަންހެންމީހާ ، ޓޮމާޓޯ ކިރީ ކަލޭ ބަލަން ހުއްޓާހެއްޔެވެ؟" އާދޭހެވެ! " އެހެންވިއްޔާ އަޅެ ބުނެބަލަ، ބަރުވީ ޓޮމާޓޯ އަޅާފައި ހުރި ފަރާތައްތަ، ނުވަތަ 1 ކިލޯ ދަނގަޑު އޮތްފަރާތައްތަ"؟ " ބަރީ ޓޮމާޓޯ ހުރިފަރާތަށް، އިއްޒަތްތެރި ގާޒީ! " ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.   " އެހެންވިއްޔާ ތިޔަ ބުނި ބަރުވުމަކީ އެއްލާރިޔަށްވާ ވަރުގެ ބަރުދަނެއްކަމަށްވުން އެކަށީގެންވޭތަ؟" އިންސްޕެކްޓަރަށް ވެސް ގާޒީގެ މަގުސަދު ވިސްނި ރައްދުގައި ދެންނެވިއެވެ. " އާދޭހެވެ! އެބަރުމިނަކީ ހަމަ އެއްލާރިއަށް ވާވަރުގެ  ބަރުމިނެއްކަމަށް ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ!"
އަންހެންމީހާ ކުއްވެރި ނުވާކަމަށް ގާޒީ އެ މައްސަލަ ނިންމެވުމުން، މިފަހަރު މި ސަލާމަތްވީ އޭނާގެ ތުއްތު ކުދިންގެ ޙައްގުގައި މި އިންސްޕެކްޓަރާއި ގާޒީ ދެއްވި ލުޔެއްގެ ސަބަބުންކަން އެނގި، ގާޒީއަށް ދެންނެވިއެވެ. " މަނިކުފާނުގެ ބޭފުޅުންވެސް ފުރިހަމަ ސިއްހަތުގައި ލަހައްޓަވާންދޭވެ"!
މިއީ ގާނޫނު 'ލަނބާލުމޭ ' ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެފާނެއެވެ. އަލް މަރްހޫމް އަނީސް މަންސޫރު ލިޔުއްވީ މިހެންނެވެ. " އަދުލުވެރި ގާނޫނަށްވުރެ އަދުލުވެރި ގާޒީން މާ މުހިންމެވެ! "

ފުރޭންޏަށް ލިބުނު އިއްޒަތް
އަޙްމަދް ސަމީރު އަލީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ އާއިލީ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ޗާނަދަނީ މަގުގައި  ދެ ފިހާރަ ހިންގީމެވެ. އެއްފިހާރައިގައި ވިއްކީ ގެއާއި ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ތަކެއްޗެވެ. މި ފިހާރައިގެ މަހު ކުލި 400 ރުފިޔާއިން 25 އަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 35000 ރުފިޔާއަށް އެރުމުން، ވިޔަފާރީގެ ނަފާ ހުލިވަމުން ބޮނޑުނިގުލަށް ދާން ފެށުމުން އެފިހާރަ ބަންދު ކުރަން މަޖުބޫރުވީއެވެ. ފިހާރަ ބަންދުކުރުމުން މިތަކެތި ވިއްކާ ހުސްކުރަން މިޖެހެނީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އޮންނަ މަގުމަތީ ބާޒާރުގައެވެ. ގުދަނުގައި ބެހެއްޓުމުން ގުދަނު ކުލި މަހުން މަހަށް ތަކެތީގެ އަގުގެތެރެއަށް ވަންނަމުން ދާތީ، ފައިދާއަށްވުރެ ބޮޑަށް ގުދަން ހުސްކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.
      ނައިޓްމާކެޓްގެ ނަމުން މަޝްހޫރުކަން މިހާރު ލިބިފައިވާ މަގުމަތީ ބާޒާރުގައި  އަޅުގަނޑުމެންވެސް އެއްކަލަ ބަދިގޭސާމާނު ވިއްކާ ހުސްކުރެވޭތޯ ބެލި ރެއެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މޭޒުން ވިޔަފާރި ކުރި ދެ އަންހެނަކު އަދިވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހިތަކުން ނުފިލައެވެ! ގަނެވިއްކުމުގައި އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މުއާމަލާތް ކުރަންޖެހޭ އެތައް ސަތޭކަ މީހުންގެ ތެރެއިން މުޖްތަމައުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާވައްތަރެއްގެ މީހުންނާ ދިމާވެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެން ޖެހެއެވެ. މިދެންނެވި ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ފަސޭހަ ކަސްޓަމަރުންނާއި ވަރަށް އުނދަގޫ ކަސްޓަމަރުން ތިބޭކަމީ އެންމެން ގަބޫލުކުރާ ހަގީގަތެކެވެ. ވިޔަފާރި ކޯސްތައް ހިންގާއިރު 'އުނދަގޫ ކަސްޓަމަރުން' ނާ މުއާމަލާތް ކުރާނެ ގޮތްތައް ފިލާވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެނީވެސް ކަމެއްވެގެންތާއެވެ!
      އަޅުގަނޑުގެ ހިތުން ނުފިލައިގެން މިއުޅޭ ދެ އަންހެން ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ  ޒުވާން ދިވެއްސެކެވެ. އަނެކަކީ ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި އަވައްޓެރި އޮޅުދޫކަރައިގެ މެދުއުމުރުގެ މީހެކެވެ. މި ދެމީހުންވެސް ގަންނަން ބޭނުންވީ، އަޅުގަނޑުމެން ވިއްކާ ހުސްކޮށްލެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސައިފުރޭންޏެވެ. ފުރޭނިތައް އޮއްސާލާފައި ހުރި މޭޒު ކައިރިޔަށް ލެފިލާފައި ދެމީހުންވެސް ފުރޭނިތައް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. މި ފުރޭނިތަކަކީ ބޯކަރުދާހު ފޮށީގައި ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރެވި، އެމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ޓޭޕް ކަނޑާލައި މޭޒުމައްޗަށް އޮއްސާލެވޭ ތަކެއްޗެވެ. ބައެއް ފުރޭނީގެ ޕްލާސްޓިކް ދާކޮޅު ފިތިފައި ހުރެއެވެ. އެނޫން އެއްވެސް އައިބުކަމެއް ނުހުރެއެވެ. ނަމަވެސް މި ދެމީހުން ފާހަގަވެގެން ދިޔައީ ކުރާކަމަކަށް ފަރުވާ ބެހެއްޓުމުގެ ލާމަސީލު ދެމީހުންގެ ގޮތުގައެވެ. ދެމީހުންމެ ދެ ފުރޭނި ނަގައިގެން ހުސްކޮށް އޮތް އަތުގެ ޝަހާދަ އިނގިލިން އެމީހަކު ނެގި ފުރޭންޏެއްގެ ބޭރު ފުށާއި އެތެރެ ފުށް ބަލައި ޗެކުކޮށްފިއެވެ.  ނޭފަތުގައި ޖެހޭނުޖެހޭ ހިސާބު ކައިރިން ބަލައިފިއެވެ. އަތް ސީދާކޮށް، މި ފުރޭނިން މަގުމަތީ އަލީ ފާއްދާ ގޮތާއި މިންވަރު ޓެސްޓުކޮށްފިއެވެ. ދެން ހަމަ އެހުރިގޮތަށް ހުރެ ކަނޑުން އަންނަ ސާފު ވައިރޯޅި އިތުރަށް ސާފުކޮށްލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފުރާނާލައިފިއެވެ.  މި ފުރޭނީގެ އަގަކީ 1 ރުފިޔާއެވެ. މިހާރު މަގުމަތީބޮކީގެ ހަނދުވަރީ އަލި ފުރާނައި، ތެތް ކަނޑުވައިރޯޅިތަކެއްވެސް ފުރާނައިފިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ ފުރޭނި ގަންނާނެކަމުގެ ހަމަ އެއްވެސް އުންމީދެއް ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުގެ ހިތަކު ނެތެވެ. ގަޔާވާކަހަލަ  އިޝާރާތެއް ލޮލުން، މޫނުމަތިން ހަމަ ކުޑަކޮށްވެސް ނުފެންނާތީއެވެ. މިހެން ބަލާ ޗެކުކުރަމުން ބައެއްކުލަ އަނެއްބައިކުލައަށްވުރެ މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން ކޮންމެމީހަކުމެ ރުފިޔާއެއް ދީފައި ފުރޭންޏެއް ގަނެގެން ނައިޓްމާކެޓުގެ އަނދިރިކަމާއި ފެތުރިފައި އޮތް އިންސާނީކަނޑުގެ ތެރެއަށް ގެއްލި އޮބާލައިފިއެވެ.
މިހުރިހާކަމެއް ގާތުން ބަލަން މަޖުބޫރުވެގެން ހުންނަން ޖެހުމުން އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރިއެވެ. މިހިރީދެން ދުނިޔޭގެ ކަންތައް ހުންނަ ގޮތްތާއެވެ. ހެޔޮކޮންވިއްޔާ މިތަނުން އަވައްޓެރި ރަށުގެ އަންހެނާއަށް ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކު އޭނާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ހޯދައިދީފައިވާނީ އޭނާ މާލޭގައިހުއްޓައެވެ!  މާނަޔަކީ އޭނާއަށް އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ އަލަށް ފެނިފައިވާނީ ކައިވެނި ހަފުލާއިންނެވެ. ދިވެހި އަންހެނާ ވެސް ' އާން' ބަސް ބުނިކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި، އެތަނުގެ އަލީގެފަނޑުކަމުން 'ރެސްޓޯރެންޓު މެނޫ' ވެސް ކިޔަން ނޭނގޭހާ އަނދިރީގައެވެ! ވީމާ 1 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާ ފުރޭންޏެއް ހޯދުމުގައި މާބޮޑު ސަމާލުކަމަކާއި އަޅާލުން ދެވިއްޖެތާއެވެ!!!


Sunday, March 25, 2012

Message From The Past

Elbert HubbardOn 22nd February of 1899 ( George Washington’s 167th birthday) American artist, writer and publisher Elbert HUBBARD wrote a short essay  which later came to be known as ‘’ A MESSAGE TO GARCIA’’.  Hubbard and his young son Bert were discussing  the war,  local insurgents of Cuba were fighting against Spanish army  on that island.  The United States faced a war with Spain. Then US President McKinley  was anxious for information. He realized that success meant that the soldiers of the republic must cooperate with the insurgent forces of Cuba. He understood that it was essential to know how many Spanish troops there were on the island, their quality and condition, their morale, the character of their officers, especially those of the high command; the state of the roads in all seasons; the sanitary situation in both the Spanish and insurgent armies and the country in general; how well both sides were armed and what the Cuban forces would need in order to harass the enemy while American battalions were being mobilized; the topography of the country and many other important facts.
 "Where," asked President McKinley of Colonel Arthur Wagner, head of the Bureau of Military Intelligence, "where can I find a man who will carry a message to Garcia?"

The reply was prompt. "There is a young officer here in Washington; a lieutenant named Rowan, who will carry it for you!"

"Send him!" was the President's order.
 To make a very long story short, Colonel Andrew Summers Rowan, graduate of the elite West Point military academy did not ask a single question! He delivered the message to Garcia in Cuba during fierce fighting! He had no idea where Calixco y Inigues Garcia was, what dangers lay hidden, but he delivered the message!
These are the words Elbert Hubbard wrote:
  "A Message to Garcia." I thought so little of it that we ran it in the Magazine without a heading. The edition went out, and soon orders began to come for extra copies of the March "Philistine," a dozen, fifty, a hundred; and when the American News Company ordered a thousand, I asked one of my helpers which article it was that had stirred up the cosmic dust."It's the stuff about Garcia," he said. The next day a telegram came from George H. Daniels, of the New York Central Railroad, thus: "GIVE PRICE ON ONE HUNDERED THOUSAND ROWAN ARTICLE IN PAMPHLET FORM – EMPIRE STATE EXPRESS ADVERTISEMENT ON BACK—ALSO HOW SOON CAN SHIP’’ . I replied giving price, and stated we could supply the pamphlets in two years. Our facilities were small and a hundred thousand booklets looked like an awful undertaking. The result was that I gave Mr. Daniels permission to reprint the article in his own way. He issued it in booklet form in editions of half a million. Two or three of these half-million lots were sent out by Mr. Daniels, and in addition the article was reprinted in over two hundred magazines and newspapers. It has been translated into all written languages. At the time Mr. Daniels was distributing the "Message to Garcia," Prince Hilak off, Director of Russian Railways, was in this country. He was the guest of the New York Central, and made a tour of the country under the personal direction of Mr. Daniels. The Prince saw the little book and was interested in it, more because Mr. Daniels was putting it out in such big numbers, probably, than otherwise. In any event, when he got home he had the matter translated into Russian, and a copy of the booklet given to every railroad employee in Russia. Other countries then took it up, and from Russia it passed into Germany, France, Spain, Turkey, Hindustan and China. During the war between Russia and Japan, every Russian soldier who went to the front was given a copy of the "Message to Garcia."The Japanese, finding the booklets in possession of the Russian prisoners, concluded that it must be a good thing, and accordingly translated it into Japanese. And on an order of the Mikado, a copy was given to every man in the employ of the Japanese Government, soldier or civilian. Over forty million copies of "A Message to Garcia" have been printed. This is said to be a larger circulation than any other literary venture has ever attained during the lifetime of the author, in all history--
Thank You!Wednesday, March 14, 2012

65% Will Hurt You If They Can Escape With It.How Cruel Can You Be?
Just as we Maldivians were about to start the second week of this February, we were appalled by senseless brutality against a number of Maldivians by those who were supposed  to ' serve & protect' us . Among those severely beaten were our former president Mohamed Nasheed  and his closest friends and colleagues. The severe and senseless police brutality against this political rally is well documented.
After seeing the photos and videos of this unnecessary violence I remembered reading about an experiment conducted by a certain Professor  Stanley Milgram of Yale University. As I had read this almost 30 years ago, I had to refresh my memory with the help of Google’s wizardry.
Professor Stanley Milgram had conducted a series of his very famous experiment aptly named Obedience Experiment in 1961-1962. Milgram recruited subjects for his experiment from various walks in life.  Volunteers were told the experiment would study the effects of punishment on learning ability. They were offered a token cash award for participating (will pay $4 for one hour of your time). All volunteers were ‘Teachers’ while the learner was an actor who plays along with the experimenter.
“Teachers’ were requested to administer increasingly severe shocks to the ‘learner’ (here the actor) when questions were answered incorrectly. In reality the only electric shocks delivered in the experiment were single 45-volt shock samples given to each teacher. This was done to give teachers a feeling for the jolts they thought they would be discharging.
What do you think was the average voltage given by teachers before they refused to administer further shock? What percentage of teachers, if any, do you think went up to the maximum voltage of 450?
Results from the experiment; some “teachers” refused to continue with the shocks early on, despite urging from the experimenter. This is the type of response Milgram expected as the norm. But Milgram was shocked to find those who questioned authority were in the minority. 65% of the teachers were willing to progress to the maximum voltage!
1st- Obeyed but justified themselves, this group gave up responsibility for their actions, blaming the experimenter. If anything had happened to the learner, they reasoned, it would have been the experimenter’s fault. Others had transferred the blame to the learner; “He was so stupid and stubborn he deserved to be shocked”
2nd- Obeyed but blamed themselves; this group felt badly about what they had done and were quite harsh on themselves. Members of this group would, perhaps be more likely to challenge authority if confronted with a similar situation in the future.
3rd- Rebelled; Finally, rebellious subjects questioned the authority of the experimenter and argued there was a greater ethical imperative calling for the protection of the ‘learner’ over the needs of the experimenter!
So embedded is obedience in our psyche that it may void personal codes of conduct!
It is not comforting when 65% of people will follow ‘orders’ and hurt you as long as there is someone else to take the responsibility, eh? More discomforting news: the same experiment was conducted 50 years later, and the figures remain almost the same! Scary uh?
Sorry!